پروفیل UPVC

پروفیل UPVC

پروفیل قاب بازسازی 60 میلیمتر

پروفیل قاب باز سازی :عملکرد این پروفیل ایجاد قاب پنجره به طوری است که فریم قدیمی پنجره بازسازی شده پوشش داده شود و مانع از

پروفیل UPVC

پروفیل قوطی 60 میلیمتر

پروفیل قوطی : وظیفه ی این پروفیل اتصال پنجره ها با زاویه ی 90 درجه می باشد .  مشخصات: کد: 5654 ابعاد پروفیل: 60*60 میلی

پروفیل لوله
پروفیل UPVC

پروفیل لوله 60 میلیمتری

پروفیل لوله ای : پروفیل لوله 60 میلی متری ، برای ایجاد قوس به بیرون در پنجره ها استفاده می شود . مشخصات: کد:5653 ضخامت

پروفیل میانی متحرک
پروفیل UPVC

پروفیل میانی متحرک 60 میلیمتری

پروفیل میانی 60 میلیمتری متحرک : این پروفیل جهت ایجاد لت در پنجره و یا درب استفاده می شود. پروفیل میانی متحرک در مابین دو