پروفیل UPVC

پروفیل لنگه پنجره 70
پروفیل UPVC

پروفیل لنگه پنجره 70 میلیمتر

پروفیل لنگه پنجره با عرض 70 میلیمتر : وظیفه این پروفیل مانند پروفیل لنگه درب ، ایجاد انگه بازشو و یا لت بازشونده برای پنجره

پروفیل لوله 70
پروفیل UPVC

پروفیل لوله 70 میلیمتر

پروفیل لوله : پروفیل لوله به همراه پروفیل آداپتور لوله ، برای ایجاد پنجره با قوس به بیروت و خلیجی استفاده می شود . عرض

پروفیل میانی ثابت 70 میلیمتر
پروفیل UPVC

پروفیل میانی ثابت 70 میلیمتر

پروفیل میانی ثابت : از این پروفیل برای ایجاد لت های مختلف در پنجره استفاده می شود . بر خلاف پروفیل میانی متحرک همراه با

پروفیل UPVC

زهوار شیشه دو جداره 70 میلیمتر

زهوار شیشه دوجداره : این پروفیل برای نگهداری شیشه دو جداره ، با عرض 70 میلیمتر استفاده می شود .  مشخصات: کد: 7009 ضخامت دیواره

پروفیل اتصال
پروفیل UPVC

پروفیل اتصال 60 میلیمتر

پروفیل اتصال : پروفیل اتصال همانطور که از نام آن مشخص است ، برای اتصال دو پنجره به هم یا یک پنجره و درب ،

پروفیل فریم پهن 60 میلیمتر
پروفیل UPVC

پروفیل فریم پهن 60 میلیمتر

پروفیل فریم پهن : این پروفیل با عرض 60 میلی متر ، قاب بیرونی پنجره یا درب را تشکیل می دهد . مشخصات: کد: 6002