پروفیل UPVC

پروفیل آداپتور لنگه کشویی

پروفیل آداپتور لنگه کشویی : از این پروفیل برای چفت شدن لنگه کشویی با شاخک آداپتور استفاده می شود . …

1 سال ago

پروفیل فریم تک ریل

پروفیل قاب تک ریل : وظیفه این پروفیل ایجاد قاب یا چارچوب فریم است . تقاوت این پروفیل با پروفیل…

1 سال ago

پروفیل فریم جفت ریل

پروفیل قاب جفت ریل : از این پروفیل برای ایجاد قاب یا چارچوب در پنجره های کشویی استفاده می شود…

1 سال ago

پروفیل لنگه پنجره کشویی

پروفیل لنگه کشویی : از این پروفیل برای ایجاد لنگه باز شو در پروفیل های کشویی استفاده می شود .…

1 سال ago

پروفیل میانی ثابت پنجره کشویی

پروفیل میانی ثابت پنجره کشویی : این پروفیل برای ایجاد لت در پنجره های کشویی استفاده می شود . مشخصات:…

1 سال ago

پروفیل اتصال 70 میلی متر

درباره پروفیل اتصال : پروفیل اتصال برای متصل کردن دو پنجره و یا یک پنجره و درب ، به صورت…

1 سال ago

پروفیل آداپتور لوله 70 میلی متر

پروفیل آداپتور لوله با عرض 70mm: پروفیل آداپتور به همراه پروفیل لوله برای ایجاد پنجره های قوسی به بیرون و…

1 سال ago

پروفیل فریم پنجره 70 میلی متر

پروفیل فریم پنجره عرض 70 میلی متر : این پروفیل چهارچوب و یا قاب پنجره را به وجود می آورد…

1 سال ago

پروفیل قوطی 70 میلی متر

پروفیل قوطی : نصب این پروفیل برای اتصال پنجره ها به صورت 90 درجه انجام می شود .  مشخصات: کد:5753 ابعاد…

1 سال ago

پروفیل لنگه بیرون بازشوی درب 70 میلیمتر

پروفیل لنگه بیرون بازشو درب : این پروفیل نیز مانند پروفیل لنگه داخل باز شو درب ، برای ایجاد باز…

1 سال ago

تماس